วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เจ๋งสุดแนวข้อสอบอบจ. สอบเทศบาล สอบอบต.ทั้งภาค ก และ ภาค ข. 1,027 อัตรา 2555

เจ๋งสุดแนวข้อสอบอบจ. สอบเทศบาล สอบอบต.ทั้งภาค ก และ ภาค ข.   1,027 อัตรา 2555
ดูเพิ่มเติม  http://www.testthai.net/read.php?tid=6073
   รายละเอียด โทร 083-1514162
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เจ๋งสุดข้อสอบ9มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา2555

เจ๋งสุดข้อสอบ9มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา2555
ดูเพิ่มเติม  http://www.testthai.net/read.php?tid=6085
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  รวม 1,500 ข้อ
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดกาเรียนรู้ 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

ฟรีเอกสารแนวข้อสอบครูกทมกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด โทร083-1514162


ภาค ก.คลิ๊ก   http://www.testthai.net/read.php?tid=6080
แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
-  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
-  แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
ภาค ข.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
-  ภาษาไทย
-  ภาษาอังกฤษ
- วัดผล
-  คณิตศาสตร์ 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 
ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู
- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์  -ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู